POLITYKA
ZINTEGROWANEGO
SYSTEMU ZARZĄDZANIA

NOVA Sp. z o.o. w Rybniku świadczy usługi w zakresie projektowania, budowy, przebudowy, remontów i serwisu sieci, instalacji, maszyn i urządzeń na powierzchni zakładów górniczych. Zapewnia, że procesy realizowane przez Nova Sp. z o.o. uwzględniają wymagania norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ze szczególną troską o dobro klienta i jego wymagań oraz stan środowiska naturalnego przy jednoczesnym:

  • Zapewnieniu właściwej skuteczności realizacji usług z uwzględnieniem aktualnego kontekstu organizacji,
  • Dążeniu do stałej poprawy stanu BHP i zapobiegania wypadkom przy pracy chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • Spełnieniu zobowiązań dotyczących zgodności, przepisów prawnych i innych wymagań mających zastosowanie
  • Zapewnieniu odpowiednich zasobów i środków do wdrażania tej polityki
  • Podnoszeniu i doskonaleniu kwalifikacji pracowników oraz podwykonawców i ich zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronę środowiska

W oparciu o powyższe założenia realizowane są następujące cele strategiczne NOVA Sp. z o.o.:

  • Wprowadzenie do branży górniczej robót na powierzchni ze szczególnym uwzględnieniem usług serwisowych, budowlanych i remontowych
  • Zmniejszenie szkodliwości działań firmy w zakresie ochrony środowiska i BHP
  • Poszerzenie zasobów kadrowych i sprzętowych.

Najwyższe kierownictwo uwzględniając kontekst organizacji zobowiązuje się również do ciągłego doskonalenia ZSZ, podnoszenia jego skuteczności, poprawy środowiskowych efektów działalności na coraz bardziej wymagającym rynku oraz do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń.

Polityka ZSZ jest uzgodniona z przedstawicielami pracowników NOVA Sp. z o.o. oraz zakomunikowana i znana wszystkim pracownikom pracującym w imieniu NOVA Sp. z o.o. oraz publicznie dostępna, a jej zasady wprowadzane w funkcjonowanie każdego stanowiska pracy.

Rybnik, dnia 25.09.2020r.

Prezes
Artur Noga

KONTAKT

NOVA Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 36

44-200 Rybnik

tel. 324161249

e-mail: biuro@nova.info.pl